ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് Quotation ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളാ മിഷനിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു താല്‍പ്പര്യമുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് Quotation ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

AttachmentSize
Insurance20.56 KB